TURBO-WIND Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA


SYNCHRONICZNA BEZRDZENIOWA PRĄDNICA
TRÓJFAZOWA NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO
WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMISPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. ZASTOSOWANIE
3. OPIS TECHNICZNY
a. Opis ogólny
b. Obudowa, uzwojenie, izolacja
c. Wirnik
d. Poziom drgań i mocy akustycznej
e. Cechowanie
4. DOSTAWA PRĄDNICY
5. TRANSPORT
6. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI I WARUNKI GWARANCJIZAŁĄCZNIKI:
- Wymiary prądnicy
- Rysunek poglądowy prądnicy1. Wstęp

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą prądnicą. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją techniczną, zawierającą dane konstrukcyjne, wymagania techniczne i eksploatacyjne. Urządzenie, które Państwu przedstawiamy, jest to prądnica synchroniczna trójfazowa napięcia przemiennego wzbudzana magnesami trwałymi. Jej projekt oparty jest na nowatorskim patencie opracowanym pod kątem uzyskiwania energii odnawialnej za pomocą wiatru. Całość jest opatentowana i owzorcowana.

2. Zastosowanie
Generator jest przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej w układzie trójfazowym. Dla uzyskania najbardziej optymalnych warunków pracy maszyny, zaleca się obciążać prądnicę symetrycznie. Oznacza to na przykład, że obciążenie jednej lub dwóch faz pogorszy jej parametry sprawnościowe. Przy obciążeniu jednofazowym zaleca się zastosowanie trójfazowego układu prostowniczego, dzięki któremu uzyskujemy symetryczne obciążenie i na wyjściu napięcie wyprostowane, czyli stałe. Przy projektowaniu prądnicy założono, że będzie ona pracowała z turbiną wiatrową własnej konstrukcji, co pozwala uzyskać największą jej sprawność ( 97 % ).

3. Opis techniczny

a. Opis ogólny
Opisywana tu maszyna jest synchroniczną prądnicą bezrdzeniową, wzbudzaną magnesami trwałymi, służącą do wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu wysokoenergetycznych magnesów trwałych i odpowiedniej konstrukcji, otrzymano prądnicę o bardzo wysokiej sprawności. Jest to szczególnie istotne w odnawialnych źródłach energii, gdzie ważnym jest, aby straty przy przetwarzaniu energii mechanicznej (wiatr) na elektryczną były możliwie jak najmniejsze. Chłodzenie odbywa się za pomocą powietrza wg normy PN-EN 60034-6. Prądnica może pracować w obu kierunkach wirowania. Obudowa prądnicy wykonana jest w stopniu ochrony IP53, czyli zabezpiecza ją przed przedostaniem się do jej wnętrza ciał stałych lub wody w zakresie określonym w normie PN-EN 600034-5. Prądnica pracując na wolnej przestrzeni nie musi być osłonięta od deszczu. Prądnica nie może być zanurzona w wodzie!!!


Generator składa się z następujących głównych podzespołów :
- wirnika z magnesami trwałymi,
- bezrdzeniowe uzwojenie stojana zalanego żywicą,
- uzwojenia połączonego w gwiazdę Y lub trójkąt Db. Obudowa, uzwojenie, izolacja
Model prądnicy wykonano na bazie tarcz stalowych do których promieniowo wklejone są magnesy. Tarcze stalowe wraz z obudowami łożysk stanowią ruchomy korpus. Dla usztywnienia obwód tarcz połączony jest śrubami poprzez tuleje dystansowe zamykające mechanicznie bryłę korpusu. Na stałym wałku pomiędzy magnesami ułożone są uzwojenia zalewane są wraz z krążkami wzmacniającymi żywicą i wzmocnione włóknem szklanym. Uzwojenia nawinięte w nietypowy sposób wiązką drutów nawojowych stanowiących jednocześnie zbrojenie. Końcówki uzwojeń wyprowadzone są przez otwór w środku wałka. Uzwojenie i materiały odpowiadają izolacji klasy F.


c. Wirnik
Wirnik składa się z dwóch tarcz stalowych, na którego obwodzie zamocowane są magnesy, które tworzą magnetowód. Do tarcz mocujemy urządzenie napędzające.


d. Poziom drgań i mocy akustycznej
Sposób wyważania wirników gwarantuje utrzymanie normalnego poziomu drgań zgodnie z normą PN-ICE 60034-14 oraz podstawowego poziomu mocy akustycznej zgodnej z normą PN-EN 600034-9.


e. Cechowanie

Każda prądnica zaopatrzona jest w tabliczkę znamionową zawierającą następujące parametry:

- nazwa wytwórcy,
- typ prądnicy,
- nr fabryczny i rok wykonania,
- rodzaj prądu, wartość, liczba faz,
- moc znamionowa,
- współczynnik mocy,
- napięcie znamionowe, symbol układu połączeń uzwojeń,
- prędkość znamionowa,
- częstotliwość znamionowa,
- stopień ochrony wg PN-EN 60034-5
- masa prądnicy,
- oznaczenie CE.
Tabliczka znajduje się na płytce przymocowanej do obudowy prądnicy.4. Dostawa Prądnicy
Prądnica produkowana jest przez firmę TURBO-WIND Sp. z o.o. Do każdej prądnicy dołączona jest Dokumentacja Techniczno – Ruchowa wraz z niezbędnymi dokumentami i rysunkami.


5. Transport
Transport generatora może odbywać się dowolnym środkiem lokomocji bez gwałtownych wstrząsów i udarów. Prądnica powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas jazdy powinna być zabezpieczona przed możliwością przemieszczania się po platformie pojazdu. Prądnice można przenosić mechanicznie i ręcznie.


6. Zasady bezpiecznej eksploatacji i warunki gwarancji
W celu ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji prądnic elektrycznych, należy przestrzegać następujących zasad, warunkujących bezpieczeństwo eksploatacji:
- prądnica w żadnym wypadku nie może pracować z odsłoniętymi przewodami i zaciskami przewodzącymi prąd,
- bezpośrednio do zacisków prądnicy można podłączyć odbiorniki takie jak np. rezystancyjne podgrzewacze wody, powietrza itp., przestrzegając stosownych przepisów dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, w celu zabezpieczenia obwodów elektrycznych od zwarć, przeciążeń lub porażenia prądem elektrycznym,
- nie wolno podłączać prądnicy bezpośrednio do sieci elektrycznej, grozi to porażeniem prądem lub jej uszkodzeniem oraz zakłóceniami w pracy sieci elektrycznej,
- prądnica może współpracować z siecią energetyczną jedynie poprzez odpowiednie urządzenia zabezpieczająco-synchronizujące, po uzyskaniu stosownych warunków podłączenia z właściwego Zakładu Energetycznego,
- wszelkie prace łączeniowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia),
- zastosować odpowiednią ochronę przeciążeniową i zwarciową oraz dodatkowe środki, zapewniające odpowiednią ochronę przeciwporażeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- prądnica jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga przeglądów (za wyjątkiem wymiany łożysk – jeżeli jest konieczna),
- w żadnym wypadku nie wolno demontować tarcz łożyskowych, powoduje to utratę gwarancji,
- prace związane z wymianą łożysk prądnicy lub demontażem tarcz łożyskowych muszą wykonać pracownicy firmy TURBO-WIND Sp. z o.o. (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny), - nie wolno przeciążać maszyny oraz zwiększać jej prędkości obrotowej powyżej wielkości określonych w załączniku. Nadmierne przeciążenie maszyny może spowodować jej uszkodzenie,
- należy przestrzegać warunków i rodzaju pracy prądnicy, określonych w załączniku.


Wymiary prądnicy :

- D 1000 mm
- H 140 mm
- a 60 mm
- b 70 mm